Sunday, February 10, 2013

Sentai writers per episodes: the modern era of sentai

Engine Sentai Go-onger

Junki Takegami (main writer): 1-6, 9-10, 15-18, 21-22, 27-28, 32-34, 38, 42-43, 47, 49-50 (25 eps)
Sho Aikawa : 7-8, 14, 25-26, 29-30, 39-40 (9 eps)
Kenji Konuta : 11, 23-24, 37, 44, 48 (6 eps)
Junichi Miyashita : 12, 19, 35-36, 41 (5 eps)
Naruhisa Arakawa : 13, 20 (with Junko Komura), 31 (3 eps)
Junko Komura : 20 (with Arakawa) (1 ep)
Miyako Hatano: 45 (1 ep)
Satoko Yoshimoto : 46 (1 ep)

Samurai Sentai Shinkenger

Yasuko Kobayashi (main writer) : 1-13, 17-28, 31-35, 38-49 (42 eps)
Akatsuki Yamatoya : 14, 16, 29, 36 (4 eps)
Daisuke Ishibashi : 15, 30, 37 (3 eps)

Tensou Sentai Goseiger

Michiko Yokote (main writer) : 1-4, 9-10, 15-16, 21-22, 27-29, 34, 37-40, 45-50 (24 eps)
Naruhisa Arakawa : 5-6, 11-12, 17-18, 23-24, 31-32 (10 eps)
Akatsuki Yamatoya : 7-8, 13-14 (4 eps)
Yatsude Saburo: 19, 33 (2 eps)
Kento Shimoyama : 20, 25-26, 41, 43-44 (6 eps)
Junko Komura : 30, 35, 42 (3 eps)
Daisuke Ishibashi : 36 (1 ep)

Kaizoku Sentai Gokaiger

Naruhisa Arakawa (main writer): 1-6, 8, 11-12, 17-19, 22, 25-26, 29, 34, 41-43, 47-51 (25 eps)
Junko Komura : 7, 9, 13, 15-16, 20, 23, 27, 30, 35-36, 39-40, 44-46 (15 eps)
Kento Shimoyama : 10, 21, 31-32, 37-38 (6 eps)
Yoshio Urasawa : 14, 24 (2 eps)
Toshiki Inoue : 28 (1 ep)
Daisuke Ishibashi : 33 (1 ep)


Tokumei Sentai Go-Busters

Yasuko Kobayashi (main writer) : 1-6, 8-10, 13-17, 20-23, 25, 28-30, 33-34, 37-40, 42-44, 46-50 (36 eps)
Nobuhiro Mouri: 7, 12, 18, 24, 27, 41 (6 eps)
Kento Shimoyama : 11, 19, 26, 31-32, 35-36, 45 (8 eps)


No comments:

Post a Comment